Voor een creatieve ontdekkingsreis in de wereld van verhalenkunstenaars op zoek naar dappere verhalen over jezelf zijn, zelfvertrouwen, vriendschap en geluk. Graag tot ziens!

Heb je een vraag over onze StoryArt projecten? Wil je een afspraak plannen voor een proefles voor je zoon of dochter? Wil je graag een vrijblijvend gesprek plannen om je kind verder te helpen bij leer- of motivatieprobemen? Laat hier je bericht achter.
Wij nemen binnen 2 dagen contact met je op.

Studio Wishdom

Bezoek-adres
Koninginneweg 62
1241 CW  Kortenhoef
mobiel: 06 30 30 56 98

Bezoek alleen op afspraak

Correspondentie-adres

Koninginneweg 73
1241 CW  Kortenhoef
Rabobank: NL 96 RABO 01381.77.155
K.v.K. nr: 32 15 57 01
BTW-id: NL002134409B78

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studio Wishdom PDF

Studio Wishdom

Studio Wishdom verleent diensten en producten ten behoeve van persoonlijke en communicatieve ontwikkeling.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezaghebbende ouder(s), de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, de persoon ten behoeve van wie de Opdrachtnemer haar diensten en producten verleent.
 • Opdrachtnemer: Studio Wishdom gevestigd te Kortenhoef ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32155701gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Studio Wishdom levert diensten en producten op gebied van consultancy, trainingen, workshops, spelmaterialen ten behoeve van communicatieve en persoonlijke ontwikkeling.
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en producten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

   

  Artikel 2.        Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
  3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzingen.
  4. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  Artikel 3.        Kennismaken / informatie-uitwisseling

  1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
  2. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op www.studiowishdom.nl
  3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.   

  Artikel 4.        Overeenkomst

  1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
  2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of  anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
  3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezaghebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
  4. Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
  5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
  6. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

  Artikel 5.        Regels rond afspraken

  1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.
  2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
  3. Ook wanneer een sessie en/of activiteit eerder wordt beëindigd op aangeven van het Kind dan blijft Opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
  4. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.
  5. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
  6. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
  7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

  Artikel 6.        Tarieven

  1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
  2. In de offerte van de Opdrachtnemer staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Opdrachtnemer voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. Ze worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
  3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

   

  Artikel 7.        Factuur en betaling

  1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.
  2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
  3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

  Artikel 8.        Geheimhouding en privacy

  1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
  3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Artikel 9.        Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
  3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Opdrachtnemer geleverde diensten of goederen.
  4. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
  5. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
  6. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.
  7. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of  grove schuld. 

  Artikel 10.      Intellectueel eigendom / Auteursrecht

  1. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Opdrachtnemer voor uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Op alle door Opdrachtnemer ontwikkelde producten en documenten rust van rechtswege het auteursrecht. De versterkte producten en lesmateriaal zijn alleen bedoeld voor particulier gebruik. Het is dan ook niet toegestaan om verstrekte lesmateriaal geheel of gedeelte te bewerken, te vermenigvuldigen of openbaar te maken via internet of anderszins, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verkregen van Opdrachtnemer.

  Artikel 11.      Klachten en geschillen

  1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij het Klachtenloket van Adiona wanneer de Opdrachtnemer NIET werkzaam is overeenkomstig  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.
  2. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij Klachtenportaal Zorg (of een andere aanbieder) wanneer de Opdrachtnemer WEL werkzaam is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.
  3. Opdrachtgever van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op het Klachtenloket en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris bij het formuleren van de klacht. (De specifieke gegevens van het Klachtenloket en de Klachtenfunctionaris zijn te vinden op www.adiona.nl.) Indien de interne klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg (of een andere aanbieder waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten).
  4. De specifieke klachtenregeling en informatie van de Opdrachtnemer zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.studiowishdom.nl
  5. Een klacht moet schriftelijk (daaronder mede verstaan: per email) worden ingediend bij Opdrachtnemer.

  Artikel 11.      Slotbepalingen

  1. Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden tussen Partijen niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
  2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of anderszins het verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van overeengekomen opdracht tot levering van dienst of product.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; www.studiowishdom.nl

   

   

  Studio Wishdom

  Vertegenwoordigd door
  Carola Pelder
  www.studiowishdom.nl
  info@studiowishdom.nl
  kvk: 32155701

   

   

  Privacybeleid

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Studio Wishdom gevestigd te Kortenhoef ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32155701.

  Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

  Persoonsgegevens

  • Doel van verwerking

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

   Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

  • Verwerken persoonsgegevens

  Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

  De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

  • Beveiliging

  We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

  Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. 

  Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

  We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

  Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

  Rechten betrokkene

  Wij respecteren uw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

  Klachtenregeling

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk aan te bieden. Voor alle afspraken die op onze diensten en producten van toepassing zijn verwijzen wij naar de algemene voorwaarden. Deze zijn terug te lezen op de website van Studio Wishdom.

  Klanten die ontevreden zijn kunnen een klacht indienen, zie artikel 11. van Algemene Voorwaarden.

  De klachtenprodure verloopt als volgt:

  stap 1: U bent ontevreden over de dienstverlening van de coach.

  stap 2: U dient uw klacht mondeling dan wel schriftelijk in bij de coach. (U kunt eventueel met het Klachtenloket in overleg voor advies over het formuleren van uw klacht)

  Stap 3: U probeert samen met de coach tot een oplossing te komen. Komt u samen tot een oplossing? U kunt uw klacht loslaten.

  ——-

  Stap 4: U bent niet tevreden met de geboden oplossing. U meldt uw klacht bij het Klachtenloket van Adiona. (klachtenloket@adiona.nl

  Stap 5: Het klachtenloket beoordeelt of uw klacht aan de formele eisen voldoet.

  Stap 6: Indien de klacht ontvankelijk is: uw klacht zal via het Klachtenloket doorgestuurd worden naar de Klachtencommissie voor verder inhoudelijke behandeling.

  Stap 7: De Klachtencommissie komt met een advies na de klacht inhoudelijk te hebben behandeld: het advies zou kunnen leiden naar een oplossing tussen coach en klager.

  Stap 8: Indien door bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en coach, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een mail van het Klachtenloket aan beide partijen, die dit vervolgens dienen te bevestigen. 

  Stap 9: Uw klacht is naar tevredenheid opgelost. U kunt uw klacht loslaten. 

  ——-

  Stap 10: U bent niet tevreden met de aangeboeden oplossingen die eerder zijn aangeboeden, ondanks advies en bemiddeling van de coach, Klachtenloket en Klachtencommissie: u bent vrij om desgewenst de stap naar de rechter te maken. 

   

   

  Disclaimer

  Algemeen 

  Studio Wishdom besteed grootst mogelijke zorg aan actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

  Het gebruik van informatie op deze website is gratis, zolang u de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag deze informatie alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

  Zonder uitdrukkelijke toestemming van Studio Wishdom is het niet toegestaan om tekst, e-books, fotomateriaal of andere materialen te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Studio Wishdom.

   

  Nieuwsbrief

  Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

  You have Successfully Subscribed!