Voor een creatieve ontdekkingsreis in de wereld van verhalenkunstenaars op zoek naar dappere verhalen over jezelf zijn, zelfvertrouwen, vriendschap en geluk. Sterke verhalen maak je samen met de Storykids Academy. Graag tot ziens!

Heb je een vraag over onze StoryArt projecten? Wil je een afspraak plannen voor een proefles voor je zoon of dochter? Wil je graag een vrijblijvend gesprek plannen om je kind verder te helpen bij leer- of motivatieprobemen? Laat hier je bericht achter.
Wij nemen binnen 2 dagen contact met je op.

Studio Wishdom

Koninginneweg 62
1241 CW  Kortenhoef
mobiel: 06 30 30 56 98

Bezoek alleen op afspraak

Correspondentie-adres

Koninginneweg 62
1241 CW  Kortenhoef
Rabobank: NL 96 RABO 01381.77.155
K.v.K. nr: 32 15 57 01
BTW-id: NL002134409B78

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Studio Wishdom is een ontwerp- en trainingsbureau voor creatief leren en persoonlijk leiderschap.

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot- dan wel een bestelling voor het verrichten van werkzaamheden, leveren van diensten en/of het leveren van producten en/of (les) materialen.
  2. Studio Wishdom: de opdrachtnemer.
  3. Deelnemer: degene die deelneemt aan de training, workshop of coaching.

Studio Wishdom verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten, producten en/of (les)materialen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepassing van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien onduidelijk bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien Studio Wishdom niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Wishdom in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Studio Wishdom zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 – Inschrijven

Inschrijvingen voor trainingen en workshops worden aanvaard na ontvangst van een digitale inschrijfformulier. Per e-mail wordt de bevestiging van de deelname bevestigd en wordt een digitale factuur gemaild.

Artikel 4 – Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Studio Wishdom is aangegeven. De betaling vindt plaats op een Studio Wishdom aan te geven wijze.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerder met de wettelijke rente, voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5 – Uitvoering

5.1 Studio Wishdom levert de diensten en producten zoals deze schriftelijk zijn overeengekomen.

5.2. Studio Wishdom is gerechtigd om:

  • trainingsprogramma’s, workshops tussentijds te wijzigen;
  • de indeling van trainingsprogramma, workshops voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
  • bij onvoldoende aanmeldingen van training, workshop af te lasten, of aanmeldingen voor training of workshop niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan een bericht, waarna hun verplichtingen vervallen

Artikel 6 – Annuleren

6.1 Annuleren van een training, workshop kan uitsluitend schriftelijk gebeuren en bij voorkeur aangetekend of digitaal per e-mail.

6.2 Na aanmelding geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

6.3 Annulering incompanytrajecten:

a. Tot acht weken voor aanvang van het incompanytraject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds wanneer gemaakte kosten ter voorbereiding.
b. Tot zes weken voor aanvang van het incompanytraject bedragen de annuleringskosten 50% van de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte offerte.
c. Als een training of workshop niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of andere omstandigheden word je betaling teruggestort binnen 2 weken na bekendmaking.
d. Bij annulering van een (gemiste) trainingsdag of workshop door ziekte of andere omstandigheden is teruggave van het cursusgeld niet mogelijk.

6.4 Annulering persoonlijke coaching en Teamcoaching:

Bij annulering binnen één weken voor aanvang van de gemaakte afspraak: 100% van de kosten.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

Bij inschrijving voor een training, workshop worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om de deelnemer op de hoogte te brengen van toekomstige activiteiten van Studio Wishdom. Voor de training en workshop wordt een deelnemerslijst opgesteld. Studio Wishdom zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren en vertrouwelijk behandelen op de wijze die de wet AVG voorschrijft. Studio Wishdom geeft invulling aan de wet- en regelgeving die uit de AVG voortvloeit. Voor de details verwijzen wij je naar het privacybeleid van Studio Wishdom, dat onlosmakelijk is verbonden met deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 – Copyright 

Het lesmateriaal en/of producten die worden verstrekt tijdens een training, workshop of coachtraject mag niet anders worden ingezet dan voor persoonlijk gebruik. Het is de deelnemers niet toegestaan om het materiaal te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het copyright en het eigendomsrecht berusten bij Studio Wishdom. Op alle opdrachten die zijn gemaakt door deelnemers tijdens lesdagen berust een copyright. Wil je teksten gebruiken van deze website dan mag dat enkel wanneer je niets aan de tekst wijzigt en melding maakt van de auteur en de website. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Studio Wishdom is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan Studio Wishdom nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van het lesmateriaal door de deelnemer. Studio Wishdom is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het deelnemer aan een door Studio Wishdom georganiseerde activiteit. Deelname aan activiteiten gebeurt volledig op eigen risico. 

Lichamelijke of psychische klachten dienen te allen tijde aan de docent kenbaar gemaakt te worden. Studio Wishdom kan aan de hand hiervan besluiten om deelname aan een activiteit te weigeren. 

 

 

 

 

 

 

Intellectuele Eigendom
Alle namen, karakters en andere items met betrekking tot de avonturen in Wizoks World zijn copyright, handelsmerk en exclusief eigendom van Studio Wishdom. Gebaseerd op een idee van Carola Pelder.

De informatie, tekst, afbeedingen, foto’s en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Studio Wishdom. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande toestemming nodig van Studio Wishdom. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van gastsite onvoldoende in overeenstemming is met de naam van Studio Wishdom, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze Website zijn van Studio Wishdom. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Studio Wishdom.

privacy
Inleiding

Dit is de Privacy Verklaring van Sutido Wishdom. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer P….

Verzamelde gegevens

Als je je aanmeldt voor deze website, nieuwsbrief, iets bestelt op deze website word je gevraagd je naam, adres-, bankgegevens te versterekken. Deze gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • informeren over aktiviteiten, producten en diensten;
  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;

Nog afronden.

Disclamer
Algemeen 

Studio Wishdom besteed grootst mogelijke zorg aan actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Nog afronden.

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief.

You have Successfully Subscribed!